Zastosowanie kinkietów

Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis

Czym kie­ro­wać się przy wybo­rze kin­kietu?

Co two­rzy kli­mat domu? Bez dwóch zdań prze­my­ślane oświe­tle­nie. Jeżeli chcemy w naszym wnę­trzu zbu­do­wać nastrój, sto­no­wać świa­tło albo punk­towo pod­kre­ślić pewne ele­menty wystroju, koniecz­nie zain­we­stujmy w kin­kiety. Wybie­ra­jąc oświe­tle­nie, musimy przede wszyst­kim odpo­wie­dzieć sobie na pyta­nie, jakie pomiesz­cze­nie będziemy oświe­tlać i do czego to źró­dło świa­tła ma słu­żyć. Bogac­two asor­ty­mentu oświe­tle­nio­wego pozwala dopa­so­wać kin­kiet do każ­dego pomiesz­cze­nia. Prze­glą­da­jąc sze­roką gamę pro­duk­tów, jak na przy­kład tutaj https://ma­ri­ner-lampy.pl/kin­kiety, widzimy, że znaj­dziemy rozwiązania, które zna­ko­mi­cie odnajdą się w kory­ta­rzu i salo­nie, ale także takie, które zawi­sną w naszej łazience, sypialni, kuchni, czy pokoju dziecka. Róż­nić je będzie, oczy­wi­ście design, ale przede wszystkim prze­zna­cze­nie.

Te w łazience umiesz­czane będą naj­czę­ściej nad lustrem i będą miały za zada­nie dostar­czyć nam wła­ści­wego świa­tła, tak by poranna i wie­czorna toa­leta prze­bie­gły spraw­nie. Podobną funk­cjo­nalną rolę będą one speł­niały w kuchni, oświe­tla­jąc miej­sca robo­cze. W sypialni nad łóż­kiem uła­twią wie­czorne czy­ta­nie do snu. W salo­nie i w kory­ta­rzu będą naj­czę­ściej peł­niły funk­cję deko­ra­cyjną, punk­towo oświe­tla­jąc obrazy czy wnęki. W tych pomiesz­cze­niach będą one głównie wspo­ma­gać główne źró­dła oświe­tle­nia. Oczy­wi­ście, możemy wtedy całość skom­po­no­wać w jed­no­li­tej sty­li­styce, korzy­sta­jąc z goto­wych pro­po­zy­cji ofe­ro­wa­nych przez pro­du­cen­tów serii oświe­tle­nio­wych jak na przy­kład tutaj https://mariner-lampy.pl lub łącząc ze sobą różne style i linie.

 

 

 

 

 

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*