Polityka Cookies i regulamin

Polityka Cookies

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa reguły przetwarzania i ochrony danych osobowych dostarczonych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług Portalu.
 2. W trosce o bezpieczeństwo udostępnionych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, mające zapobiec udostępnieniu danych osobom trzecim. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale weryfikujemy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jak również najrozmaitszych aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
 3. Dane Osobowe przetwarzane są dzięki zgodzie wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 4. Serwis realizuje funkcje gromadzenia informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w niżej wymieniony sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje
  2. poprzez gromadzenie plików “cookies”.
 5. Serwis gromadzi informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
 6. Dane dostarczone w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z przeznaczenia konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego
 7. Dane osobowe zachowane w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
 8. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam udostępniła. Osoba ta ma również możność do edycji i zaniechania przetwarzania swoich danych w dowolnym czasie.
 9. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może mieć wpływ rozwój technologii internetowej, lub też zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych jak również rozwój naszego serwisu internetowego. O wszystkich zmianach będziemy informować w sposób zauważalny i prosty.
 10. W Serwisie mogą ukazać się linki do innych witryn. Takie serwisy działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób kontrolowane przez serwis na-tapecie.pl. Strony te mogą mieć własne polityki dotyczące prywatności jak również regulaminy, z którymi radzimy się zapoznać.
 11. W przypadku wątpliwości co któregokolwiek z zapisów tejże polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – FORMULARZ KONTAKTOWY.

Regulamin

 1. Postanowienia ogólne
 2. Definicje
 3. Rodzaj i zakres usług elektronicznych
 4. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych
 5. Tryb postępowania reklamacyjnego
 6. Własność intelektualna
 7. Postanowienia końcowe
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  • Strona http://www.na-tapecie.pl/ działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  • Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę http://www.na-tapecie.pl/, reguły świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, jak również tryb postępowania reklamacyjnego.
  • Regulamin określa typy i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Stronę http://www.na-tapecie.pl/, zasady świadczenia tych usług, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
  • Wszyscy Usługobiorcy z chwilą podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usług Elektronicznych Strony http://www.na-tapecie.pl/, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień tegoż Regulaminu. W kwestiach nieuregulowanych w tymże Regulaminie mają zastosowanie przepisy
   • Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.),
   • Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. 2014 poz. 827),
   • Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.) jak i inne właściwe przepisy prawa polskiego.
 2. DEFINICJE
  • FORMULARZ KONTAKTOWY – formularz dostępny na Stronie http://www.na-tapecie.pl/ umożliwiający Usługobiorcy bezpośredni kontakt z Usługodawcą.
  • REGULAMIN – niniejszy regulamin Strony.
  • USŁUGODAWCA – twórcy portalu.
  • USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.
  • USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Strony.
 3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  • Usługodawca daje sposobność za pośrednictwem Strony na korzystanie z Usług Elektronicznych takich jak: korzystanie z Formularza Kontaktowego,
  • Świadczenie Usług Elektronicznych na rzecz Usługobiorców ma miejsce na warunkach zawartych w Regulaminie.
 4. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
  • Świadczenie Usług Elektronicznych określonych w rozdziale III pkt. 1 Regulaminu przez Usługodawcę jest darmowe.
  • Czas na jaki umowa zostaje zawarta: umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej opierającej na umożliwieniu wysłania wiadomości za pośrednictwem Formularza Kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Usługobiorcę.
  • Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
   • komputer z dostępem do Internetu,
   • dostęp do poczty elektronicznej,
   • przeglądarka internetowa,
   • włączenie w przeglądarce internetowej Cookies oraz Javascript.
  • Usługobiorca zobowiązany jest do używania Strony w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
  • Usługobiorca zmuszony jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.
  • Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 5. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
  • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę:
   • Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Strony Usługobiorca może składać za pośrednictwem formularza kontaktowego.
   • W powyższej wiadomości e-mail, należy podać jak najwięcej szczegółów i okoliczności mających związek z przedmiotem reklamacji, w szczególności typ i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Udostępnione dane bardzo ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.
   • Przeanalizowanie reklamacji przez Usługodawcę ma miejsce niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.
   • Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny wzmiankowany przez Usługobiorcę sposób.
 6. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA
  • Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem http://www.na-tapecie.pl/ korzystają z ochrony prawno autorskiej i są własnością http://www.na-tapecie.pl/ Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Usługodawcy, będącą konsekwencją użycia jakiejkolwiek części strony http://www.na-tapecie.pl/, bez zgody Usługodawcy.
  • Wszelkie wykorzystanie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, jakiegokolwiek z elementów składających się na treść oraz zawartość strony http://www.na-tapecie.pl/ jest naruszeniem prawa autorskiego przysługującego Usługodawcy i skutkuje odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  • Umowy zawierane za pośrednictwem Strony zawierane są zgodnie z prawem polskim.
  • W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z aktualnym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.